Përfunduan me sukses sesionet e mentorimit mbi edukimin e medies

Përfunduan me sukses sesionet e mentorimit mbi edukimin e medies digjitale si indikator i rëndësishëm në shëndetin dhe mirëqenien e nxënësve. 📚 Pjesë e këtyre sesioneve ishin nxënësit e SHFMU "Xhemail Mustafa, të cilët mësuan rreth balancimit në përdorimin e medies digjitale si dhe aftësinë për të dalluar në mes informacionit të besueshëm dhe dezinformatave te ekspozuara nga mediat 📍​Qëllimi kryesor i këtyre sesioneve është t'i ndihmojë nxënësit me instruksione të nevojshme për të analizuar, kuptuar dhe përdorur permbajtjet digjitale mediatike, me përgjegjësi dhe balancim të caktuar kohor. Ky projekt implementohet nga OJQ Education Empowerment Initiative në bashkëpunim me DKA Komuna e Prishtines.

The mentoring sessions on digital media education, a pivotal determinant of students' health and well-being, have concluded with resounding success. 📚 Among the participants were students from SHFMU "Xhemail Mustafa," who gained valuable insights into achieving a harmonious balance in their use of digital media and developing the discernment to distinguish between reliable information and disinformation propagated by the media. 📍​The primary objective of these sessions was to equip students with essential guidance to critically analyze, comprehend, and responsibly navigate digital media content while maintaining a healthy balance of time. This initiative was executed through the collaborative efforts of the NGO Education Empowerment Initiative and the Municipality of Prishtina, represented by the DKA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *