Konkurs

Pozita e punës:  Trajner/e për Edukimin e Medies Digjitale dhe Mentorim

Organizata EEI është në kërkim të trajnerëve për edukimin e medies digjitale dhe mentorim për projektin “MediaWISE -Edukimi i medies digjitale si indikator i rëndësishëm në shëndetin dhe mirëqenien e nxënësve“

 

Fushëveprimi:

·         Zhvillimi dhe mbajtja e sesioneve trajnuese mbi edukimin e medias dixhitale, duke përfshirë tema të tilla si: edukimi mediatik,njohja e dezinformatave, siguria në internet, konsumi i përgjegjshëm i medias,ruajtja e privatesise si dhe trajtimin e bullizmit kibernetik te nxënësit e shkollave fillore.

·         Hartimi i aktiviteteve dhe ushtrimeve ndërvepruese për të rritur të kuptuarit dhe aftësitë e pjesëmarrësve.

·         Sigurimi i udhëzimeve për përfshirjen e edukimit të mediave dixhitale në kornizat ekzistuese të kurrikulës.

·         Ofrimi i strategjive për nxitjen e sjelljeve pozitive në internet dhe adresimin e shqetësimeve të shëndetit dixhital të nxënësve në shkolla

Kërkesat:

·         Përvojë e dëshmuar në ofrimin e seancave trajnuese ose punëtorive mbi edukimin e mediave dixhitale ose tema të ngjashme nga profili i edukimit, medies, psikologjise

·         Kuptimi i thellë i teknologjive të mediave dixhitale, platformave online dhe implikimeve të tyre për shëndetin dhe mirëqenien.

·         Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe prezantimi.

·         Aftësia për të angazhuar audienca të ndryshme, duke përfshirë nxënësit,edukatorët, administratorët e shkollave dhe palët e tjera të interesuara.

·         Fleksibilitet për të përshtatur përmbajtjen e trajnimit për të përmbushur nevojat e mjediseve të ndryshme arsimore.

 

Si të aplikoni:

Kandidatët e interesuar ftohen të dorëzojnë dokumentet e mëposhtme në  info@eei-ks.org

 

    CV dhe    Letër e shkurtër motivuese që përshkruan interesin tuaj për pozicionin dhe qasjen tuaj për të ofruar sesione trajnimi efektive. Çdo material përkatës i portofolit ose shembuj të punës së mëparshme trajnuese, nëse ka.

Afati i fundit për aplikim: 01 April 2024

 Pozita e punës - Profesionalist të specializuar në dizajnimin dhe printimin e materialeve të trajnimit

Organizata EEI është në kërkim të ekspertëve për të dizajnuar dhe printuar materiale trajnimi për projektin “MediaWISE-Edukimi i medies digjitale si indikator i rëndësishëm në shëndetin dhe mirëqenien e nxënësve “

 

Fushëveprimi:

 

·         Të dizajnohen materiale trajnimi tërheqëse të përshtatura për edukimin e mediave dixhitale.

·         Krijimi i grafikave dhe paraqitje tërheqëse vizuale ne përputhjen me treguesit e shëndetit dhe mirëqenies se nxenesve

·         Printimin e materilave të dizajnuara

 

Kërkesat:

·         Përvojë në dizajnimin e materialeve të trajnimit.

·         Aftësi në softuerin e dizajnit grafik.

·         Aftësi për të bashkëpunuar dhe për të përmbushur afatet.

 

Si të aplikoni:

Paraqisni CV-në tuaj dhe portofolin tuaj në info@eei-ks.org

Afati i fundit për aplikim 01 Prill 2024

 Pozita e punës -Konsulent/e për hulumtim dhe përpunimin e të dhënave

Organizata EEI është në kërkim të konsulentëve për hulumtim dhe përpunimin e të dhënave për projektin “ MediaWISE -Edukimi i medies digjitale si indikator i rëndësishëm në shëndetin dhe mirëqenien e nxënësve“

 

Fushëveprimi:

 

·         Nevojiten kërkime mbi ndikimin e mediave dixhitale në shëndetin dhe mirëqenien e nxënësve

·         Mbledhja  dhe organizimi i të dhënave përkatëse.

·         Vendosja dhe menaxhimi i te dhenave nga hulumtimet mbi projektin e medies digjitale

·         Raporti perfundimtar i statistikave te mbledhuara

·         Te jeni bashkepunues me ekipin e projektit për të siguruar përpunimin e saktë dhe në kohë të të      dhënave.

 

 Kërkesat:

 

·         Aftësi të forta kërkimore.

·         Aftësi në futjen dhe menaxhimin e të dhënave.

·         Vemendje në detaje.

·         Aftësi për të punuar në bashkëpunim me një ekip projekti.

·         Njohja e platformave për data entry cilësohet si avantazh

·         Njohja me median dixhitale cilësohet si avantazh

 

Si të aplikoni:

Dërgoni CV-në tuaj dhe letër motivimi në info@eei-ks.org

 

Afati i fundit për aplikim 01 Prill 2024

Suksese! Education Empowerment Initiative-EEI