Exciting Update!

Kemi përfunduar me sukses sesione mentorimi me nxënësit e klasës së pestë të shkollës "Kiril dhe Metodi", Tetovë mbi projektin MediaWise Edukimi i Medies Digjitale si indikator i rëndësishëm në shëndetin dhe mirëqenien e nxënësve

Nxënësit mësuan rreth balancimit të aktiviteteve online dhe ato offline,mbrojtjen nga rreziku në internet si dhe aftësinë për të dalluar në mes informacionit të besueshëm dhe dezinformatave te ekspozuara nga mediat.E rëndësishmja e këtyre sesioneve ishte se nxënësit mësuan se si të jenë eksplorues të shëndetshëm digjitalë

Qëllimi kryesor i këtyre sesioneve është t'i ndihmojë nxënësit me instruksione të nevojshme për të analizuar, kuptuar dhe përdorur permbajtjet digjitale mediatike, me përgjegjësi dhe balancim të caktuar kohor.

Na ndiqni në vazhdim për të parë rrugëtimin e nxënësve të trajnuar rreth projektit MediaWise

Ky projekt financohet nga Western Balkans Fund

Implementohet nga OJQ-Education Empowerment Initiative- EEI ne bashkëpunim me Center for Excellence Destiny dhe Women in Science Network

------------------

Exciting News!

We've successfully wrapped up mentoring sessions with fifth-grade students from "Kiril and Metodi" School in Tetovë, focusing on the MediaWise project: Digital Media Education as a crucial aspect of student health and well-being.

Students delved into balancing online and offline activities, navigating online risks, and honing their ability to discern reliable information from media-driven misinformation. These sessions were pivotal in empowering students to become savvy digital explorers.

The core objective was to equip students with essential tools to analyze, comprehend, and responsibly engage with digital media content while maintaining a healthy balance.

Stay tuned for insights into the journey of our MediaWise project-trained

This project is funded by the the Western Balkans Fund Western Balkans Fund

Implemented by the NGO-Education Empowerment Initiative-EEI, Center for Excellence Destiny and Women in Science Network

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *