Sesione mentoruese mbi edukimin e medies digjitale me nxënësit e shkollës “Qamil Batalli”

Organizata EEI bashkë me perfaqësuesin nga Komuna e Prishtinës Z.Roland Peraj dhe drejtorin e shkolles Model"Qamil Batalli" Z.Liridon Maliqi, mbajtëm sesionet e radhës me nxënësit e klasës së pestë dhe përfunduam me sukses sesionet e mentorimit mbi edukimin e medies digjitale si indikator i rëndësishëm në shëndetin dhe mirëqenien e nxënësve.

🔸️ Nxënësit mësuan rreth balancimit në përdorimin e medies digjitale si dhe aftësinë për të dalluar në mes informacionit të besueshëm dhe dezinformatave te ekspozuara nga mediat. E rëndësishmja e këtyre sesioneve ishte se nxënësit mësuan shume rreth përdorimit të shëndetshëm të medies digjitale.

📍​Qëllimi kryesor i këtyre sesioneve është t'i ndihmojë nxënësit me instruksione të nevojshme për të analizuar, kuptuar dhe përdorur permbajtjet digjitale mediatike, me përgjegjësi dhe balancim të caktuar kohor.

Ky projekt implementohet nga OJQ Education Empowerment Initiative në bashkëpunim me DKA Komuna e Prishtines

------------------

The Education Empowerment Initiative (EEI), in collaboration with Mr. Roland Peraj, the representative from the Municipality of Pristina, and Mr. Liridon Maliqi, the director of "Qamil Batalli" school, has successfully concluded its latest mentoring sessions with fifth-grade students, focusing on digital media education as a crucial indicator for the health and well-being of students.

✅This report highlights the successful culmination of mentoring sessions on digital media education conducted with fifth-grade students at the "Ismail Qemali" school. These sessions, facilitated by the NGO Education Empowerment Initiative in collaboration with the DKA Municipality of Prishtina, underscore the pivotal role of digital media education as a key determinant of students' health and overall well-being.

🔸️Throughout the program, students were immersed in learning essential skills, including striking a balance in their use of digital media and honing the ability to discern between reliable information and misinformation disseminated by various media outlets. The emphasis on cultivating a nuanced understanding of the healthy use of digital media has been a cornerstone of these sessions.

The primary objective of these mentoring sessions has been to furnish students with the necessary tools to critically analyze, comprehend, and responsibly engage with digital media content. This holistic approach extends beyond mere consumption, encouraging students to exercise both responsibility and judicious time management in their digital interactions.

The collaborative efforts between the NGO Education Empowerment Initiative and the DKA Municipality of Prishtina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *